ABOUT


Caroline Tinterova  
I was born in Stockholm, Sweden. With a heritage from Bulgaria and Finland, and living in Italy for many years, I have developed my own style in the areas of illustrations, art and design.
    
In 2002 I graduated from the Istituto Europeo di Design in Rome, Italy and later on I graduated in Graphic Design at Berghs School of Communication/Stockholm. Since then I have illustrated over 30 children's books, web-communities as Stardoll. Some of the companies I work with: ILT, Bokförlaget Natur och Kultur, Cindor AB. 

As a graphic designer, illustrator and visual artist my jobs have a broad spectra, which is also part of my strength. I work digitally, in watercolor, pantone, ink and mixed media. I do illustrations and graphic design within advertising and promotions, corporate identity and campaigns for clients. As a result of my passion for children and cultural heritage some of my own work has resulted in children’s themes and books, Swedish folklore and other visual traditions. I have worked with pattern drawing and design for wallpapers and textiles.


Phone: +46 739084812
Skype: carolinetinterova
Chat with meSkype Me™!
ALLMÄNNA VILLKOR

Caroline Tinterova, Org.nr. 780420-0280  (nedan kallad Leverantör).

1. Uppdrag
Det åligger Kunden:
a. att precisera uppdraget till Leverantören i form av detaljerad brief,  målsättningar, vision etc,
b. att fortlöpande och i god tid förse Leverantören med sådana uppgifter och material, att uppdraget

    kan utföras enligt Kundens önskemål såväl kvalitativt som inom given tid- och kostnadsram.

c. att alltid ha en för kontakten med Leverantören ansvarig kontaktperson, som har befogenhet att

    lämna för Kunden bindande besked i de frågor som avser uppdragets utförande samt

d. att hålla tidsplan vad gäller Kundens åtaganden.

Det åligger Leverantören:
a.  att upprätta och till Kunden skicka skisser och kontaktrapporter med bekräftelser på överens-kommelser med Kunden. Kontaktrapporter skall anses gälla som orderbekräftelser och godkännande om inte invändningar görs till Leverantören utan dröjsmål.
b. att precisera behovet av tid, underlag och annat material för att kunna fullgöra uppdraget,
c. att ansvara för att allt material är av sådan kvalitet och sådant utförande att bästa möjliga

    slutresultat erhålles.

d. att ställa en för uppdraget kvalificerad kontakt/projektledare till Kundens förfogande.
e. att vid behov ställa kompetent expertis för applicering och medieval till Kundens förfogande.
f. att hålla tidsplan vad gäller Leverantörens åtaganden.


2. Exklusivitet
a. Kunden förbinder sig att inte anlita annan byrå för samma uppdrag.
b. Leverantören förbinder sig att inte arbeta med konkurrerande produkter/tjänster under samarbetet

    utan Kundens medgivande.


3. Sekretess
Leverantören skall behandla alla erhållna konfidentiella uppgifter om Kundens verksamhet strängt
konfidentiellt såväl under som efter samarbetets upphörande. Motsvarande skall gälla Kunden avseende kunskap om såväl Leverantörens verksamhet, som verksamhet rörande andra kunder till Leverantören som Kunden eventuellt kan få del av, i samband med parternas samarbete.

4. Ansvar
Leverantören ansvarar för att föreslagna reklam- och marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lag- och etiska regler eller branschpraxis. Kunden skall ha motsvarande ansvar för givna uppgifter och utfästelser samt annat tillhandahållet material. Det är Leverantörens skyldighet att se till att personer, som med namn eller bild förekommer i det reklammaterial som Kunden beställt och betalat, givit tillstånd enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. Om Kunden tillhandahåller material svarar denne för att motsvarande tillstånd erhållits. Leverantören ansvarar för att samtliga underleverantörer efterger förfoganderätten till det material de i enlighet med uppdraget producerar. I de fall Kunden själv träffat egna avtal ansvarar Kunden själv för dessa.

5. Korrektur
Det åligger Kunden: 

- att slutligt godkänna korrektur, original, provtryck etc. Kunden ansvarar för felaktigheter i stavning, faktiskt innehåll och övriga fel som Kunden borde  upptäcka.

Det åligger Leverantören:
- att granska korrektur, original, provtryck etc. för att undvika felaktigheter samt att icke
beordra slutlig tryckning, eller motsvarande produktionsstadium för användning i media såsom
exempelvis TV, film, video, förrän Kunden lämnat tryckorder eller motsvarande order till
Leverantören.

6. Inköp för Kunden
Leverantören väljer underleverantörer och skall eftersträva att göra inköp till fördelaktigaste villkor För Kundens räkning. Kunden har dock rätt att ta ställning till om en under-leverantör skall anlitas eller inte. Leverantören bör vid beställning av trycksaker och annan produktion tillämpa Allmänna leveransvillkor. Inköp för Kundens räkning kan vidarefaktureras med omedelbart förfallodatum.  

7. Upphovsrätt till beställt material
Upphovsrätten består av en ideell rätt och en förfoganderätt. Den ideella rätten kan i regel inte överlåtas medan förfoganderätten kan upplåtas/överlåtas med eller utan ekonomiska villkor. Layouts, skisser, ateljéarbeten, original, texter etc.  Kunden förvärvar förfoganderätten till layouts, skisser, ateljéarbeten, original, texter etc. när full likvid för uppdraget erlagts i två år från första publiceringsdatum inom Norden om inte annat överenskommits. Kundens förfoganderätt gäller endast enheter i obrutet skick, ej för enskilda enheter i dessa, om inte annat överenskommits. Skall det beställda materialet användas för annat ändamål eller i andra media än vad som framgår av det ursprungliga uppdraget, utgår tilläggsersättning till såväl byrå som underleverantör. Det är Leverantörens ansvar att se till att underleverantörerna ej kan motsätta sig en sådan utvidgad upplåtelse av förfoganderätten mot rimlig ersättning. Kunden äger inte rätt att utan tillstånd upplåta/överlåta förfoganderätten vidare till annat fristående företag. Leverantören äger rätt att sätta sitt namn på ett diskret sätt i de enheter de producerar.

8. Förpackningar, logotyper och grafisk profil.
Kunden förvärvar en obegränsad förfoganderätt till material i form av förpackningar och logotyper med tillhörande designprogram om inte annat överenskommits. Kunden äger rätt att upplåta/överlåta förfoganderätten vidare till annat fristående företag om inte annat överenskommits.

8. Äganderätt
Äganderätten, till t ex fysiska original som används för reproduktion, är skild från upphovsrätten. Beställt material blir sedan uppdraget slutförts och full likvid erlagts, Kundens egendom med undantag för inskränkningar gällande äganderätt i inköpsavtal med kund enligt punkt 6.
Tillhandahåller Kunden material ansvarar denne för att önskad äganderätt erhålles.
Används desktop publishing eller liknande teknik, skall en diskett eller motsvarande som innehåller den slutliga utformningen av det beställda materialet anses som och markeras som original.

9. Arkivering
Det åligger Leverantören att ansvara för att Kundens original och reproduktionsmaterial förvaras på ett betryggande sätt under en tid av tolv månader efter avtalad förfogandetid.

10. Ekonomi och debitering
Kostnadsberäkning:
Leverantören kan lämna kostnadsberäkningar på sina tjänster. Dessa är ej bindande utan utgör en kvalificerad bedömning av vad kostnaderna för Leverantörens tjänster kan komma att uppgå till.
Parterna skall gemensamt ansvara för att avgiven kostnadsberäkning hålles. Parterna skall hålla varandra informerade om eventuella avvikelser. 
Offert
Det åligger Leverantören att på begäran offerera sin tjänster. Offerterna skall vara bindande med de reservationer som görs i dessa. Offerten skall innehålla beräknade påslag, skatter och avgifter. Leverantören ansvarar för att kostnads- och tidsplan hålls. Leverantören är skyldig att meddela Kunden så snart avvikelser uppstår eller kan väntas uppstå. Kunden ska medverka till att kostnads- och tidsplan kan hållas. Om inte offert har lämnats, utförs arbetet enligt löpande räkning.
Orderbekräftelse
Arbetet påbörjas efter det att Kunden genom orderbekräftelse godkänt offert eller på annat sätt godkänt att arbetet påbörjas. Om inte annat överenskommits skall arvode utgå för det förslag Leverantören presenterar för Kunden. Detta gäller oavsett om Kunden önskar fortsätta samarbetet eller inte.
Fakturor från underleverantörer
Utbetalningar som Leverantören gör till underleverantörer skall kunna styrkas med faktura-kopior
(gäller ej vid projekt där ett totalbelopp offereras som inkluderar såväl inköp som Leverantörens arbetstid).
Tidsanteckningar
Leverantörens debiteringar efter tidsåtgång skall baseras på tidsanteckningar upp-gjorda av Leverantören för varje uppdrag. Dessa noteringar skall efter avisering göras tillgängliga för Kunden eller dennes revisor.
Tvistig fordran
Tvistig fakturapost har Kunden rätt att innehålla till dess att tvisten är löst. Otvistiga delar av
fakturan skall betalas i rätt tid.

11. Reklamationer
Det åligger Kunden:
- att till Leverantören reklamera felaktigt eller bristfälligt utförda tjänster inom skälig tid.
Det åligger Leverantören:
- att gentemot underleverantörer reklamera felaktigt eller bristfälligt utförda tjänster.
Leverantören skall ersätta Kunden för direkta förluster som Kunden kan ha åsamkats genom att det
beställda materialet innehåller fel, brist eller är försenat till följd av dröjsmål från Leverantörens sida.
Leverantören är inte skyldig att ersätta Kunden för indirekta förluster, t ex produktionsbortfall eller
utebliven vinst som uppkommer p g a försening, fel eller brist i det beställda materialet. Detta
gäller endast under förutsättning att Leverantören inte förfarit grovt oaktsamt.
Kunden är ansvarig i motsvarande mån enligt vad som angivits ovan.

12. Uppsägning
Uppsägning skall göras skriftligt.
Uppsägningstid
Uppsägningstiden är tre månader för vardera part vid samarbete.
Omedelbar uppsägning
Samarbetet kan alltid avbrytas med omedelbar verkan:
- när det finns starka skäl att antaga att andra parten är på sådant obestånd att ersättning ej
kommer att utgå, respektive att Leverantören ej kommer att fullfölja uppdraget eller
- om andra parten av grov oaktsamhet eller uppsåtligen bryter mot avtalet.
Efter uppsägning
Leverantören skall till Kunden:
- överlämna allt material som Kunden har äganderätt till och
- överlåta alla bokningar, avtal och andra uppgörelser med media och andra leverantörer samt
slutfakturera, i enlighet med avtalet, så snart som möjligt efter avtalets upphörande.

13. Befrielsegrunder (Force Majeure)
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet
slutits och hindrar dess fullgörande: krig, politiska beslut/omvälvningar, råvaru-brist,
arbetsmarknadskonflikter, även sådana konflikter i vilka Leverantören respektive Kunden är
inblandade